Gündem

CHPden AYMye vergi itirazı başvurusu

Geçtiğimiz yılın aralık ayı başında TBMM’de görüşülerek yasalaşan bazı vergilerde değişikliği öngören kanunlarla ilgili CHP’den itiraz geldi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİTTİLER

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi’ne itiraz ettiklerini belirtti. Altay, itiraz gerekçelerini Anaysa’nın ilgili maddelerini söyleyerek açıkladı. CHP Grup Başkanvekili’nin açıklamaları şu şekilde; “5 Aralık’ta TBMM’de görüşülen ve 7 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanan ve kamuyounda Dijital Hizmet Vergisi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındateklifininmaddelerini Anayasa Mahkemesi’ne getirdik. Bunlardan birincisi; Dijital Hizmet Vergisi olarak bilinen madde Anayasa’nın 10,13 ve 26. maddelerine aykırılıktan dolayı, Konaklama Vergisi olarak bilinen maddeyi Anayasa’nın 90. ve 127. maddesine aykırılıktan dolayı, Değerli Konut Vergisi olarak bilinen çok tartışılan ve halen hükümetin uygulamada bir çözüm bulamadığı kanunun Anayasa’nın 30., 37., 73. ve 127. maddelerine aykırılıktan AYM’ye getirdik. “

ANAYASA’NIN İLGİLİ MADDELERİ

10. Madde: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizinönünde eşittir.

Sıradaki Haberi Oku  Firma Tanıtımını Hediyelerle Yapın

13. Madde: Temelve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratikdüzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

26. Madde: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarlabaşına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi 9 olmaksızınveyaalmak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımlarınsistemine bağlanmasınadeğildir.

Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik,düzeni,güvenliği, Cumhuriyetinnitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğüsırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğineolarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

30. Madde: Kanunaşekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.

Sıradaki Haberi Oku  Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’de!

37. Madde: Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

73. Madde: Herkes,giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.

90. Madde: Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunlabulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Sıradaki Haberi Oku  Cenk Erenden Pınar Altuğa etek yorumu

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisincebulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalarhükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004- 5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temelve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümlerialınır.

127. Madde: Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkınınmüşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları,kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulantüzelkişileridir.

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesineolarak kanunla düzenlenir… devamı için tıklayınız…

Yeni vergi düzenlemesi Meclis’ten geçti haberi